WONEN IN OMMEL

Informatie over het project

De gemeente Asten is in begin 2017 gestart met het samenstellen van een Toekomstagenda. In deze toekomstagenda heeft de gemeente aangegeven te streven naar een verdubbeling van het aantal inwoners van Ommel: ‘Ommel 1.000+’. Dit initiatief komt vanuit de dorpsraad van Ommel, om ervoor te zorgen dat er in Ommel weer aanbod wordt gecreëerd waardoor inwoners in Ommel kunnen blijven wonen of weer terug kunnen komen.

Locatie

Beoogd woningbouwprogramma

Op de locatie aan de Kluisstraat/Kranenvenweg worden ca 32 woningen ontwikkeld in verschillende typologieën waardoor er een mix ontstaat van verschillende doelgroepen. Zo biedt het plan ruimte voor vrije kavels, vrijstaande woningen, rijwoningen en levensloopbestendige woningen. CRA heeft dit vraagstuk verder opgepakt en is gezamenlijk met de gemeente een planontwikkeling gestart op de locatie Kluisstraat/ Kranenvenweg.

Bovenstaande afbeelding is ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Visie

CRA Vastgoed heeft gezamenlijk met SATIJNplus Architecten de mogelijkheden onderzocht om een passende ontwikkeling te realiseren, die aansluit bij de stedenbouwkundige opzet van het dorp Ommel. De focus lag hier onder andere op het bewaren van zo veel mogelijk groen, het juist inpassen van het parkeren en een optimale berging van het water van het gebied. Daarnaast is het belangrijk dat het nieuwbouwprogramma divers is om zo verschillende doelgroepen aan te spreken. 


Tijdlijn

De globale planning van het project ziet er als volgt uit:

Kwartaal 3/4 2022:

  • Toetsing bestemmingsplan

Kwartaal 1/2 2023:

  • Na positieve beoordeling door het college wordt het plan ter inzage gelegd.

Kwartaal 1 2023:

  • Opstart procedure omtrent de omgevingsvergunning. Deze kan 3 tot 4 maanden in beslag nemen.

Kwartaal 2 2023:

  • Vaststelling bestemmingsplan.

  • Start verkoop woningen

Kwartaal 3 2023:

  • Start bouw bij 70% verkocht


* Planning onder voorbehoud, deze is afhankelijk van de ruimtelijke procedures

3D impressie ter indicatie

Eerder gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht u vragen hebben dan horen we dat natuurlijk graag!

Op welke termijn is het te verwachten dat dit project wordt gerealiseerd?

We starten binnen afzienbare tijd de bestemmingsplanprocedure op. Deze procedure zal pakweg een jaar in beslag nemen (bij bezwaar en beroep zal dit een stuk langer zijn). Hierna gaat CRA Vastgoed aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Naar verwachting zal de bouw van de woningen en 2023/ begin 2024 aanvangen.


Welke natuurontwikkeling vindt er plaats?

Qua natuurontwikkeling richten de ambities de zich op het herstellen en verbeteren van het watersysteeem op de locatie. Er is een gedetailleerd plan uitgewerkt om waterberging zoveel mogelijk te garanderen. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met flora en fauna. Zo worden zoveel mogelijk bestaande bomen behouden en zorgen groene zones voor een infiltratie van regenwater en eventuele buffering/afwatering in geval van extreme regenval.

Welke woningtypes komen er?

Vrije kavels, vrijstaande woningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen.

Komen er sociale woningen?

In het plan wordt rekening gehouden met goedkope koopwoningen.


Hoe wordt het nieuwbouwplan ontsloten?

Er zal een verlening worden gerealiseerd vanuit de Kluizendries die wordt aangesloten op de Kluisstraat. Hierdoor ontstaat er een doorstroming in het gebied voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Hoe is het parkeren geregeld?

Het parkeren is in het plangebied opgenomen conform de regels die de gemeente Asten gebruikt en voldoet daarmee aan de gemeentelijke eisen op dat vlak.

Wanneer start de verkoop?

We zijn op dit moment de procedures rondom het bestemmingsplan aan het doorlopen. Zie ook het gedeelte ‘planning’ op deze webpagina. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en deze een onherroepelijke status heeft gekregen wordt de verkoop gestart.


Is er een mogelijkheid om in te schrijven voor de woningen of kavels?

Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor één van de woningen of kavels. Heeft u interesse en wilt u de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan nu in via het aanmeldformulier en ontvang de nieuwsbrief over de voortgang.

Hoe zal de toewijzing van de woningen/ kavels gaan plaatsvinden?

Gezamenlijk met de gemeente zal een keuze worden gemaakt voor de manier van toewijzen. Dit zal open en transparant voorafgaand aan start verkoop gecommuniceerd worden. Heeft u interesse in een woning of kavel kun u uw gegevens achterlaten in het aanmeldformulier zodat wij u informeren zodra hier meer informatie over beschikbaar is.


Is er al informatie beschikbaar van de woningen?

Er is op dit moment nog geen woning-specifieke informatie zoals plattegronden en verkoopprijzen bekend. Zodra hier meer over bekend is plaatsen wij dit op de website en communiceren wij dit via een nieuwsbrief.


Is er inzage mogelijk in de indeling en verdeling van de kavels en de welstandseisen van de te bouwen woningen?

Bovenaan de website treft u een eerste concept stedenbouwkundige opzet voor het woningbouwplan aan. Er zijn nog een aantal zaken die nader onderzocht moeten worden en welke mogelijk invloed hebben op de verkaveling. Het gaat dan ook nadrukkelijk om een conceptversie die nog kan wijzigen. De welstandseisen zijn op dit moment nog niet verder uitgewerkt.’

Aanmeldformulier

Heeft u interesse in een nieuwbouwwoning in Ommel? Meld u zich dan aan via onderstaand aanmeldformulier en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ik heb interesse in:

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.